Live News

[Blog] Lapriyer enn dimoun dan difikilte

OM
Depi avan koumansman
Ziska apre finision
Namaskaram.

Publicité

Twa ki kapav
Ar nanyejitou fer tou,
Ar tou fer nanyejitou
Ed to zanfan dan gran difikilte
Pa zis parski li malad
Me sirtou parski,
Par milie, bann zanfan
Sof ban lekol pandan plis ki dis banane
San kapav lir ek ekrir,
San kapav koz prop
Zot prop lang maternel
Ek zot prop lang ofisiel.
Kifer?
Parski pouvwar per
Zot vinn tro malen.

Ed nou Mahatma
Ki finn met enn bout
So prop atma
Dan lekor sak kreatir lor later;
Ed nou pou ki nou
Kapav partisip plen-plen
Dan devlopman
Douniya
Ziska moksha. 

Dev Virahsawmy

01.09.2023

 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !