Actualités

Budget 2022-23 : « Populiste et sans vision » selon Lalit

Les dirigeants de Lalit

«Un budget populiste visant à un soulagement rapide de la population mais sans vision à long terme ». C’est ainsi que le parti Lalit décrit le Budget 2022-23 présenté mardi 7 juin par le ministre des Finances.

Lalit déplore que le budget manque de mesures pour la production alimentaire, l'élevage entre autres. « Bidze pena ene veritab plan pou sa », indique Lalit. 

« Minis Padayachy ti kumans so Diskur Bidze par fer enn bilan. Li mem kalite bilan ki u ti pu atann si enn eleksyon pe koste, setadir mezir ki pu popiler, me byin akurterm » souligne le parti. 

Lalit soutient que le gouvernement n'a pas proposé de vrai plan concernant l'emploi. 

Les conséquences de la guerre en Ukraine, les effets des sanctions internationales, le dérèglement climatique sont autant d'événements qui exigent une planification et une vision à long terme. Le budget n’a pas ce planning ni cette vision.

«So vizyon tro akurterm. Li danzere».

Voici l'analyse complète : 

KOMANTER LALIT LOR BIDZE PADAYACHY 2022

Diskur Bidze Minis Padayachy li enn bidze popilist. Dan LALIT, nu dir sa dan enn sans presi: Bidze viz pu sulaz dimunn tutswit fas-a ogmantasyon pri ki nu pe deza sufer. Me Guvernman pa get pli lwin ki sa.

E sa vizyon akurterm, li rann Diskur Bidze danzere dan enn lepok kriz ekonomik grav. Zordi, nu pe bizin fer fas risk ki na pena furnitir manze ditu. Nu pe riske gayn difikilte pu gayn akse a manze. Nu pa kapav zis okip ogmantasyon pri nuritir. Nu ena pu get prodiksyon prodwi alimanter. Nu ena osi pu get prodiksyon lenerzi.

Me, mem kote pri Minis Finans pa get pli divan ki so prop nene. Par exanp, anplas li met enn sistem kuma Cost of Living Allowance, kuma LALIT ek lezot finn propoze, pu fer fas ogmantasyon pri ki pu kontiyne dapre tu prediksyon ekonomik, li finn propoz selman “enn ogmantasyon one-off” dan reveni mansyel pu dimunn – anterm pansyon, sekirite sosyal, lapey, stipenn pu zenn dan travay. Me, kan ena nuvo ogmantasyon pri, li pa finn met enn sistem kuma COLA pu fer fas. E alonterm, kote prodiksyon manze, pena enn plan kler.

Purtan, Guvernman pe kontiyn met imans sibsid lor plantasyon kann. Seki bizin se prodiksyon alimanter – lagrikiltir, lelvaz ek enn laflot gran bato lapes dan Repiblik Moris so 2.4 milyon kilomet kare lamer – e bizin lizinn prezervasyon ubyin transformasyon manze. Diskur bidze pena enn veritab plan pu sa. Si pena inportasyon – akoz lager ubyin nerport ki lot problem internasyonal – pei pena ni manze ni lenerzi.

Anplwa

Kote anplwa, Guvernman pena plan zeneral, nonpli. Li paret Padayachy pa truv sa kuma travay Guvernman. E sa ti bizin premye travay enn guvernman. Guvernman pe zis fye lor tit- antrepriz, kan li koz kreasyon anplwa. Avek tu sa konstriksyon drin partu-partu, travay ki finn vinn neseser akoz par neglizans tu kur-do natirel finn ranpli – eski sa ki pu kree anplwa? Me, li anplwa tanporer. E suvan san kondisyon.

Minis Finans finn amand so definisyon SME, finn sorti lantrepriz ki ena ternover mwins ki Rs 50 milyon, ziska seki ena mwins ki Rs100 milyon. Plis ena enn nuvo espes kategori ziska Rs 250 million, ki li apel “mid-market enterprise”. Me, enn Guvernman bizin asir anplwa, pa zis priye ki SME kree li.

Minis Finans maske somaz dan pei par pran zenn ek fam dan treyning enpe partu, treyning ek travay ki guvernman sibvansyone. 

Kote servis sivil, mem kan Minis anonse ki pu ena 1,300 nuvo travayer dan sekter lasante, eski li inklir pos existan ki vid, ubyin zis nuvo pos travay dan sa sif la? Eski sa 1,300 li andan dan sa 8,353 pos ki li anonse ki servis sivil pu pran nuvo. E eski sa 8,353 zot bann pos nuvo ubyin zot inklir pos ki pa finn ranpli? Li pa kler.

Taxasyon

Nu remarke ki pu ena enn nuvo tax lor kapitalis offshore (Domestic Minimum top-up tax) ki pu enn tax lor gran investisman, 15%Me, Minis pa donn okenn lide so esperans anterm reveni depi sa tax la. Dan LALIT, nu dute ki sa tax la pe inpoze pu evit Moris re-vinn lor lalist “gri” pu larzan sal ek larzan obskir dan sekter finansye.

Lasante

Tuzur Bidze donn lide ki Guvernman pe kumans ankuraz privatizasyon sistem lasante. Nu dir sa akoz li finn anons lavantaz tax pu lasirans medikal osi byin ki Public Private Partnership pu klinik prive. Alor, nu bizin vizilan. 

Lozman

Guvernman pe promet 12,000 lozman depi 3 an, plis 1,758 NHDC pe deza konstrir asterla. Anmemtan, pu premye fwa dan enn Bidze, enn Minis Finans pe klerman anons ki Guvernman pu ranplas 1,800 lakaz lamyant. Nu pu veye ki sa anfet arive.

Vizit Chagos

Nu remarke ki Minis Finans finn met bidze pu enn dezyem vizit Chagos. Nu pu veye ki sa vinn vre.

Ogmant bidze pu minisipalite?

Kan Minis Finans dir li pe aboli tax minisipal lor lakaz, evidaman Minisipalite pu ena enn reveni manke. Me, nu pa kone si Minis Finans pe alwe enn Bidze pu ranplas sa rant kote Minisipalite la. Deza Minisipalite mank larzan. 

Konklizyon

Li enn bidze ki donn siyn ki Guvernman pe viz eleksyon swa minisipal dan enn pros lavenir, swa eleksyon zeneral. Pa zis bann mezir met plis kas dan reveni dimunn akurterm, me li finn tir tax minisipal lor rezidans.

 Minis Padayachy ti kumans so Diskur Bidze par fer enn bilan. Li mem kalite bilan ki u ti pu atann si enn eleksyon pe koste, setadir mezir ki pu popiler, me byin akurterm. 

 E Minis Finans pa finn vremem konpran gravite sityasyon ekonomik dan pei. Lefe lager, lefe sanksyon internasyonal kont Larisi, lefe dereglemantasyon klima, lefe kriz Kovid ki tuzur la – tusala exziz plis planifikasyon alonterm ki nu truve dan sa Diskur Bidze la. 

 So vizyon tro akurterm. Li danzere.

LALIT

 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !